رام رسمی dload و Flashtool

Name Tags Tested

LUA-U22_C328B013_Firmware_Iran_Oman_Pakistan_Android_5.1_EMUI3.1_05021YRU

,

TAG-L21_C328B134_Firmware_Iraq_Iran_dload_SP_Android5.1_EMUI3.1_05021XLL

,

Y600-U20V100R001C435B016_Iraq_Kuwait_Iran_Android_4.2_NA_05021MLR

,

CUN-L21_C578B125_Firmware_Pakistan_Qatar_Iran_dload_SP_5.1

,

Y560-L01_V100R001C328B106_Firmware_Middle_East_Iran_Persian_5.1_dload_Qfil

,

CUN-U29_C578B126_Firmware_Iran_5.1_dload_sp_tools_MT6582

,

LUA-L21_C328B102_Firmware_Middle_East_Channel-Others-Android5.1

,

Y625-U32-Firmware-V100R001C567B105-(Cloobgsm.ir).zip

,

Y625-U32V100R001C328B105-(Cloobgsm.ir).rar

,

Y360-U61_V100R001C328B102_Firmware_Iran-(Cloobgsm.ir)-spflashtool-dload-tool.zip

,

Y360-U61_V100R001C328B101_Firmware_Middle_East_Channel-Others_05021UGC-(Cloobgsm.ir).zip

,

G610-U20_V100R001C00B125CUSTC433D002_Iran_Android_4.2.1_EMUI_1.6_05021GDF_Cloobgsm.ir.zip

,

Y625-U32.V100R001C567B104.Firmware.Democratic.Republic-(Cloobgsm.ir).zip

,