رام رسمی تک فایل

Name Tags Tested

A5000ZCU1CQG2_Multi_Language_Fix_USSD_Google

,

G920FXXU5EQL2-20180102093330-THR-7.0

,

THR-J710FXXU2AQB3-20170413172910_Iran_FA_6.0.1

,

THR-T355XXU1BPL2-20170420175800_Iran_FA_6.0.1

,

THR-G900FDXXS1CQD2-20170502174600_Iran_FA_6.0.1

,

THR-G900HXXS1CQD1-20170505000210_Iran_FA_6.0.1

,

THR-J510FXXU2AQC1-20170508151950_Iran_FA_6.0.1

,

THR-A500HXXS1CQC5-20170510232330_Iran_FA_6.0.1

,

THR-J500FXXU1BQC2-20170516012730_Iran_6.0.1_FA

,

THR-P555XXU1BQD2-20170601172700_Iran_6.0.1_FA

,

THR-J700HXXS3BQE2-20170612084810_Iran_FA_6.0.1

,

THR-N910CXXS2DQF2-20170621090430_Iran_FA_6.0.1

,

THR-N915FXXS1DQF2-20170623115200_Iran_FA_6.0.1

,

THR-N910HXXS2DQF3-20170629084440_Iran_FA_6.0.1

,

G925FXXS5EQEF-20170609110820_Iran_FA_7.0

,

G928CXXS3CQE3-20170531174236_Iran_FA_7.0

,

N920CXXS3CQE2-20170531083240_Iran_FA_7.0

,

THR-T815XXU2CQCL-20170516203639_Iran_FA_7.0

,

THR-T715XXU2CQCL-20170516192912_Iran_FA_7.0

,

T719XXU2BQD1-20170511155030_Iran_FA_7.0

,

G920FXXS5EQEF-20170612084600_Iran_FA_7.0

,

G530HXCU1BPH1-20160919100028_Iran_5.0.2_FA

,

THR-J510FXXU2AQC1-20170508151950_6.0.1

,

THR-N920CXXU3CQC8-20170329142205_Android7.0

,

SER-A510FXXU4CQDK-20170504153446_Android_7.0

,

MID-G928CXXU3CQC7-20170323092410-Android7

,

MID-N920CXXU3CQC7-20170321150100-Android 7.0

,

TGY-J5108ZHU1BQB4-20170313183410-Android-6.0.1

,

SM-C5000_Persian_Fix_USSD_SMS_Data_6.0.1_Tak_File

,

CHM-J5108ZMU1BQB3-20170313133225-Android-6.0.1

,

THR-G935FXXU1DQBO-20170302101630-Android-7.0-4File

,

SM-J5108-J5108ZHU1API2-Persian-Android-5.1.1

,

THR-A310FXXU2BPH3-20160909152800-Android-6

,

TUR-A710FXXU1BPG6-20160809104809-Android-6

,

MID-A510FXXS2BPH1-20160908113207-Android-6

,

XFE-A500FXXU1CPH5-20160907165807-Android-6

,

SM-A700YD-A700YDZSU1BOL4_Persian-Android_5.0.2-Fix-All-Bug

,

A5000ZCU1ANJ2_Fix-Google-Acount-Persian-Android-4.4.4

,

SER-A510FXXU2BPF9-20160622103608-Android6

,

XSA-G928IDVU2BPE2-20160602170538-Android6

,