دسته بندی S Series

لیست فایل ها

Name Tags Tested

S55u_19.2.1.A.0.72_R20B_China_Unicom_CN

,

S55t_19.2.2.B.0.144_R3B_China_Mobile-CN.ftf

,