دسته بندی E Series

لیست فایل ها

Name Tags Tested

E5633_Xperia_M5_30.2.B.1.21_FA_M60_SETOOL

,

E6833_32.1.A.1.163_Customized-MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

E6653_32.1.A.1.163_Customized-RU

,

E5803_32.1.A.1.163_Customized-MEA

,

E6533_32.1.A.1.163_Customized-MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

E6633_32.1.A.1.163_Customized-MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,