دسته بندی Sony

لیست فایل ها

Name Tags Tested

E5633_Xperia_M5_30.2.B.1.21_FA_M60_SETOOL

,

S55u_19.2.1.A.0.72_R20B_China_Unicom_CN

,

S55t_19.2.2.B.0.144_R3B_China_Mobile-CN.ftf

,

E6833_32.1.A.1.163_Customized-MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

E6653_32.1.A.1.163_Customized-RU

,

E5803_32.1.A.1.163_Customized-MEA

,

E6533_32.1.A.1.163_Customized-MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

E6633_32.1.A.1.163_Customized-MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6506_10.1.A.1.434_Customized_US_(Cloobgsm.ir).ftf

C6502_10.1.A.1.434_global_(Cloobgsm.ir).ftf

D5103_18.1.A.2.25_MEA

D2533_19.3.A.0.472_AU_Cloobgsm.ir.ftf

,

D2502_19.3.A.0.472_MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

D2403_18.3.1.C.0.21_RU_(Cloobgsm.ir).ftf

,

D2302_18.3.1.B.0.18_RU_(Cloobgsm.ir).ftf

,

D2105_20.1.B.0.64_RU_Cloobgsm.ir.ftf

,

D2005_20.1.A.2.13_Customized_MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6916_14.4.B.0.56_TM_(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6943_14.3.A.0.681_Generic_BR_(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6906_14.3.A.0.681_Canada_(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6903_14.3.A.0.681_Generic MEA_-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6902_14.4.A.0.157_Customized IN-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6902_14.3.A.0.681_IN-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6833_14.4.A.0.108_R5C_Customized RU-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6802_14.4.A.0.108_MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6616_10.6.A.0.454_USA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6603_10.5.1.A.0.283_MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C6603_10.4.1.B.0.101_GENERIC MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

C5302_12.1.A.1.205_India-Cloobgsm.ir.ftf

,

C1905_15.4.A.1.9_MEA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

L50u_17.1.1.F.0.43_R15A_China_CN_ANDROID442-(Cloobgsm.ir).ftf

,

L39u_14.1.N.0.88_china_(Cloobgsm.ir).ftf

,

L39t_CMCC-14.1.M.0.184_CHINA-(Cloobgsm.ir).ftf

,

D5322_19.4.A.0.182_Customized_MEA(cloobgsm.ir).zip

,

C6903_14.6.A.0.368_Customized_MEA-cloobgsm.Ir.zip

,

C6833_14.6.A.0.368_Customized_MEA-Cloobgsm.Ir.zip

,

C6802_14.6.A.0.368_Customized_MEA-CloobGSM.ir.zip

,

C6603_10.7.A.0.222_Customized_MEA(CloobGSM.ir).zip

,

C6602_10.7.A.0.222_Customized_MEA-(Cloobgsm.ir).zip

,

C5503_10.7.A.0.222_Customized_MEA(Cloobgsm.ir).zip

,