دسته بندی S5260

لیست فایل ها

Name Tags Tested

S5260-Smart-Slide-5.1_SMA_IR_02-MT6592-Full-Android5.1

,