دسته بندی SM-N910C

لیست فایل ها

Name Tags Tested

THR-N910CXXS2DQF2-20170621090430_Iran_FA_6.0.1

,

sm-n910c-CF-Auto-Root-trelte-treltexx-Android-6.0.1-XXU-(Cloobgsm).zip

COMBINATION_OXA_FA44_N910CXXU1AOJ1_OXA_3358113_REV00

THR-N910CXXU2COJ5

,

Root-Kernel-v0.2-N910C(Dev)-Android-5.1.1-(Cloobgsm.ir).rar

,