دسته بندی SM-J730F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU5ASG1_OXAFAC_CL12861601_QB24903608_REV00

COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU4ASE1_OXAFAC_CL12861601_QB23635195_REV00

J730F_J730FXWU3BRJ2_FRP_Remove_8.1

,

J730F_J730FXWS3ARI7_FRP_Remove_7.0

,

J730F_J730FXWU2ARF4_FRP_Remove_7.0

,

COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU3ARI1_OXAFAC_CL12861601_QB19739866_REV00

COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU2ARA2

COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU1AQF3

COMBINATION_OXA_FA70_J730FXXU1AQI1

J730FXWU1AQF4_OJV_J730FOJV1AQF4_4File_7.0_FA

,