دسته بندی SM-J700F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

J700F_J700FXXU3BPJ1_FRP_Remove

J700FXXU4BRA1_J700FOJV4BRA1_THR_6.0.1_4File

,

COMBINATION_OXA_FA51_J700FXXU2APJ2_OXA2APJ2_CL902935

J700FXXS4BQF1_OJV_J700FOJV4BQC6_4File_FA_6.0.1

,

COMBINATION_OXA_FA51_J700FXXU4AQD1_OXA4AQD1_CL902935

J700FXXU4BQC6_OJV_J700FOJV4BQC6_6.0.1_FA_4File

,

COMBINATION_OXA_FA51_J700FXXU2APC1_OXA2APC1

COMBINATION_OXA_FA51_J700FXXU1APA1_OXA1APA1_CL902935_QB8107904_REV00

J700FXXU1AOK8_J700FOJV1AOL1_Rooted_v5.1.1-(Cloobgsm.ir).zip

,

J700FXXU1AOFJ_OJV1AOFJ_v5.1.1_Repair_Firmware-(Cloobgsm.ir).zip

,

SM-J700F-CF-Auto-Root-j7elte-j7eltexx-(Cloobgsm.ir).zip

THR-J700FXXU1AOK2

,