دسته بندی SM-J600F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

J600FXXU5BSH5_J600FOJM5BSH5_THR_9.0_5File

, ,

COMBINATION_FAC_FA80_J600FXXU3ARH5_FAC_CL13467946_QB19400631_REV00

COMBINATION_FAC_FA80_J600FXXU2ARH4_FAC_CL13467946_QB19346379_REV00

J600FXXU3BSCA_J600FOEM3BSCA_SEK_9.0_5File

,

COMBINATION_FAC_FA80_J600FXXU1ARE1