دسته بندی SM-J106F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

J106F_J106FJVS0ARF2_FRP_Remove_Security_01.06.2018_Cloobgsm_Farsrom.rar

J106FJVU0AQF2_OJV_J106FOJV0AQF2_Android_6.0.1_FA_4File

,

COMBINATION_OJV_FA60_J106FJVU0API5_OJVFAC_CL9251366_QB11050039_REV00