دسته بندی GT-I9505

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAJP_I9505XXUAOD1_2828210_REV06_user_mid_noship_MULTI_CERT

GT-I9505-QCN-v10-(Cloobgsm.ir).zip