دسته بندی GT-I9500

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAJP_I9500XXUANL2_2812163_REV00_user

GT-I9500-Cert(Cloobgsm.ir).zip

KSA-I9500XXUHOC5-20150403

,