لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAJP_I9500XXUANL2_2812163_REV00_user

COMBINATION_FAJP_I9505XXUAOD1_2828210_REV06_user_mid_noship_MULTI_CERT

Galaxy-GT-I9205_Mega_4.4.2_Fix-All-Bug-Persian-Full-3File-Odin

,

SGH-I747M-QCN-v258-(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I747-QCN-v25-(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I537-QCN-v233-(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I527M-QCN-v25-8(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I527-QCN-v2-(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I437-QCN-v22-(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I337M-QCN-v2-(Cloobgsm.ir).zip

I9060MUBU0AOI2_Prerooted-(Cloobgsm.ir).zip

,

SGH-I337-QCN_Cloobgsm.ir-2.zip

SGH-I317M-QCN(Cloobgsm.ir-).zip

SGH-I317-QCN_(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I257M-QCN-(Cloobgsm.ir).zip

SGH-I257-QCN-(Cloobgsm.ir).zip

ATT-I747UCDLK3

,

GT-I9515-QCN-v2-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9515-Cert-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9505-QCN-v10-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9500-Cert(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9301I-QCN-V2-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9301I-Cert-v1(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9300I-QCN-11(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9300I-Cert-1(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9300-Cert-33-file(Cloobgsm.ir).rar

GT-I9295-QCN-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9205-QCN-v2-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9200-QCN-v2-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9195L-QCN(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9195-QCN-Cloobgsm.ir.zip

GT-I9192-QCN_(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9190_QCN-2-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9060-Cert-3-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I8552-QCN_(Cloobgsm.ir).zip

GT-I8262_QCN-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I8262-Cert-v1-(Cloobgsm.ir).zip

GT-I9301i-CF-Auto-Root-s3ve3g-s3ve3gxx(Cloobgsm.ir)4.4.4.rar

GT-I9300i-CF-Auto-Root-s3ve3g-s3ve3gzh(Cloobgsm.ir)-4.4.4.zip

Root-Galaxy-i9060i-KitKat(Cloobgsm.ir).rar

,