دسته بندی SM-G973F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAC_FA90_G973FXXU3ASG3_FAC_CL16378768_QB24853103_REV01

COMBINATION_FAC_FA90_G973FXXU2ASG2_FAC_CL16378768_QB24668713_REV01

COMBINATION_FAC_FA90_G973FXXU2ASF1_FAC_CL16214252_QB24229376_REV01

COMBINATION_FAC_FA90_G973FXXU1ASB5_FAC_CL15449711_QB22195471_REV01

G973FXXU1ASAT_G973FOXM1ASAT_THR_9.0_4File

, ,