دسته بندی SM-G970F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU3ASG3_FAC_CL16379085_QB24850809_REV01

COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU2ASG2_FAC_CL16379085_QB24664412_REV01

COMBINATION_FAC_FA90_G970FXXU1ASB4_FAC_CL15449711_QB22150081_REV01

G970FXXU1ASAT_G970FOXM1ASAT_THR_9.0_4File

, ,