دسته بندی SM-G930F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_FA60_G930FXXU5ASD2_CL7964511_QB23332972_REV00

COMBINATION_FA60_G930FXXU4ASA2_CL7964511_QB21811097_REV00

COMBINATION_FA60_G930FXXU3ARI2_CL7964511_QB19635501_REV00

G930F_FRP_Remove_G930FXXU2EREM_Cloobgsm_Farsrom.rar

G930F_FRP_Remove_G930FXXS2DRC3_Cloobgsm_Farsrom.rar

COMBINATION_FA60_G930FXXU2ARA1_CL7964511

COMBINATION_FA60_G930FXXU1AQI1_CL7964511

twrp-3.1.1-0_Galaxy_S7_SM-G930F-FD_Android_7.0

,

G930FXXU1DQEF-20170607104140_4File_Iran_FA_7.0

,

COMBINATION_FA60_G930FXXU1APJ1_CL7964511_QB11130402_REV00

THR-G930FXXU1DQBO-20170228073540-7.0-4file

,

COMBINATION_FA60_G930FXXU1APC7_CL7570560_QB9095832_REV00

THR-G930FXXU1APB6

,