دسته بندی SM-G925F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU6ARC1

COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU6ARC1

SM-G925F-Cert-V1(Cloobgsm.ir).zip

G925FXXS5EQEF-20170609110820_Iran_FA_7.0

,

COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU5APK6_OXA5APK6_CL6658768

COMBINATION_OXA_FA50_G925FXXU3AOL2_OXA3AOL2_CL6658768_QB7703546_REV02

THR-G925FXXS3DPDH-20160516162520-Android-6.0.1

,

XEU-G925FXXU3DPAD

,

THR-G925FXXU3COJ1

,