دسته بندی SM-G920F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

G920FXXS6ERCA_G920FXSG5EQL1_THR_7.0_4File

,

COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU6ARC1

SM-G920F-Cert-V33

G920FXXU5EQL2-20180102093330-THR-7.0

,

G920FXXS5EQEF-20170612084600_Iran_FA_7.0

,

COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU5APK1_OXA5APK1_CL6658768

G920FXXS5DQA3_OJV_G920FOJV4DPI4_4File_Pit_FA

,

COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU3AOK3_OXA3AOK3_CL6413986_QB7385169_REV02

COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU4APF1_OXA4APF1_CL6658768_QB10183466_REV02

COMBINATION_OXA_FA50_G920FXXU2AOK3_OXA2AOK3_CL6442716_QB7388638_REV02

THR-G920FXXS3DPDH-20160513161640-Android-6.0.1

,

XEF-G920FXXU3DPAD

,

THR-G920FXXU2BOG8-20150804

,

AFG-G920FXXU1AOD4-20150410-5.0.2