دسته بندی SM-G900W8

لیست فایل ها

Name Tags Tested

SM-G900W8-QCN-V2(Cloobgsm.ir).zip

G900T-F-I-M-W8-Android5.0-Persian-Custom-XXU1POFA

,