دسته بندی SM-G900T

لیست فایل ها

Name Tags Tested

SM-G900T-QCN-4(Cloobgsm.ir).zip

G900T-F-I-M-W8-Android5.0-Persian-Custom-XXU1POFA

,

TMB-G900TUVU1CNK2

,

TMB-G900TUVS1FOL1

,