دسته بندی SM-G900M

لیست فایل ها

Name Tags Tested

G900T-F-I-M-W8-Android5.0-Persian-Custom-XXU1POFA

,

COMBINATION_UUB_FA44_G900MUBU1ANJ2_UUB1ANJ2_2642195_REV00

CGU-G900MUBU1AOA1

,

BVO-G900MUBU1BOL1

,