دسته بندی SM-G900I

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION_TEL_FA44_G900IDVU1ANE3_TEL1ANE3_1686381_REV00

G900T-F-I-M-W8-Android5.0-Persian-Custom-XXU1POFA

,

KSA-G900IDVU1ANK1

,

BRI-G900IZTU1BOJ2

,