دسته بندی SM-G610F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

G610F_G610FDDU1CRJ4_8.1_FRP_Remove

,

G610F_G610FDDU1BRD1_FRP_Remove

COMBINATION_ODD_FA60_G610FDDU1ARC1

COMBINATION_ODD_FA60_G610FDDU1AQK1_ODDFA60

G610FDDU1BQHA_OJV_G610FOJV1BQHA_4File_7.0

,

THR-G610FDDU1AQE4-20170605144430_4File_Iran_6.0.1_FA

,

G610FXWU1AQE1_OJW_G610FOJW1AQE1_FA_6.0.1_4File

,

COMBINATION_ODD_FA60_G610FDDU1APJ2_ODDFA60

COMBINATION_ODD_FA60_G610FDDU1APHC_ODDFA60