دسته بندی SM-C5010

لیست فایل ها

Name Tags Tested

C5010ZHU2_ROOT_Binary_2_Android_8.0

,

COMBINATION_CHC_FA60_C5010ZCU2ARI2_CHCFAC_CL11191720_QB19936693_REV01

COMBINATION_CHC_FA60_C5010ZCU1AQH1_CHCFAC_CL11191720