دسته بندی SM-A530F

لیست فایل ها

Name Tags Tested

COMBINATION OXM FA71 A530FXXU8ASK1 OXM CL13196886 QB27279871 REV00

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU7ASG1_OXM_CL13196886_QB24807129_REV00

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU6ASEA_OXM_CL13196886_QB23995679_REV00

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU5ASE2_OXM_CL13196886_QB23879397_REV00

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU4ASB1_OXM_CL13196886_QB22022664_REV00

SM-A530F_A530FXXS3BRK6_FRP_Remove_8.0

,

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU3ARH3_OXM_CL13196886_QB19309128_REV00

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU2ARE2_OXM_CL13196886_QB17997189_REV00

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU1ARE1_OXM_CL13196886_QB17997102_REV00

A530F_A530FXXU2BRG3_FRP_Remove_8.0_Cloobgsm_Arenafile.zip

A530F_A530FXXS2ARF3_FRP_Remove_7.1.1_Cloobgsm_Arenafile.zip

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU2ARB2

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU1ARB1

COMBINATION_OXM_FA71_A530FXXU1AQL3_OXM_CL12698064