دسته بندی Imet

لیست فایل ها

Name Tags Tested

Imet_T62-M811_A1BOM_GQ3025CH1_MM_T62_20161221-Full-MT6580-6.0

,

Imet_T62-M811_A1BOM_GQ3025CH1_T62_20160825-Full-MT6580-5.1

,