لیست فایل ها

Name Tags Tested

Lenovo-A369i-NVRAM

Lenovo-A319-NVRAM

Lenovo-A318t-NVRAM

Lenovo-A316-NVRAM

Lenovo-S960-NVRAM

Lenovo-A316i-NVRAM-v2

Lenovo-S920-NVRAM-1

Lenovo-S890-NVRAM

Lenovo-S860-NVRAM

Lenovo-S660-NVRAM

Lenovo-S328-NVRAM

Lenovo-P780-NVRAM-v4

Lenovo-A916-NVRAM

Lenovo-A859-NVRAM

Lenovo-A850-NVRAM

Lenovo-A830-NVRAM

Lenovo-A680-NVRAM

Lenovo-A670t-NVRAM

Lenovo-A656-NVRAM

Lenovo-A630-NVRAM

Lenovo-A526-NVRAM

Lenovo-A516-NVRAM

Lenovo-A390-NVRAM

Lenovo_A7000-A_S153_151127_ROW_MT6752_Persian

,

S960_ROW_S211_140702-MT6589

,

Lenovo-S650-Persian-MT6582-Android-4.4.2-Fix-All-Bug-(Cloobgsm.ir).rar

,

Lenovo-S650-NVRAM