دسته بندی Y530-U00

لیست فایل ها

Name Tags Tested

HUAWEI_Y530-U00_Firmware_V100R001C900B519CUSTC373D003_05012EMK_Serbia

,

Y530-U00_V100R001C900B515CUSTC432D001_hw_Europe_Software-Android-4.3-Fix-Noti-Persian

,

Y530-U00-FullFarsi-Fix-All-Bild-(Cloobgsm.ir).rar

Y530-U00-20V100R001C900B515CUSTC432D001_(Cloobgsm.ir).rar

,