سری C

تعداد مطالب» 65

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.1.2 برای Sony Xperia ZL C6506     برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 10.1.A.1.434  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z1 C6916 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.B.0.56  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6906 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6903 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z1 C6902 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.A.0.157  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6902 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.4 برای Sony Xperia Z1 C6903 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.4.A.0.157  

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 4.4.2 برای Sony Xperia Z1 C6943 برای رام مخصوص فلش تول میباشد بیلد نامبر : 14.3.A.0.681