قفل گوگل SM-J105F

تعداد مطالب» 1

با توجه به بسته شدن باگ ها در نسخه J105FXXU0AQF2 برای گذر از قفل گوگل از روش زیر استفاده کنید .     نکات کاملا تست شده روی بیلدنامبر J105FXXU0AQF2 بدون هیچگونه مشکل و 100 درصد تست شده برای مشاهده …