رام Galaxy J5008

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy J5 SM – J5008 توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: J5008ZMU1AOL1 CSC: J5008CHM1AOL1 CHANGELIST: 907051 BUILD DATE: 08.12.2015