رام Galaxy G928F

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S6 Edge Plus SM – G928F توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G928FXXU2APA3 CSC: G928FVFG2AOJ3 CHANGELIST: 6268364 BUILD DATE: 15.01.2016

دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 برای Galaxy S6 Edge Plus SM – G928F توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G928FXXU2BPB6 CSC: G928FNEE2BPB6 CHANGELIST: 7080791 BUILD DATE: 16.02.2016