رام Galaxy G920T

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S6 SM – G920T توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G920TUVS3DOJC CSC: G920TTMB3DOJC CHANGELIST: 5756057 BUILD DATE: 30.11.2015