رام Galaxy G920L

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 برای Galaxy S6 SM – G920L توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G920LKLU3DPB2 CSC: G920LLUC3DPB2 CHANGELIST: 7037264 BUILD DATE: 02.02.2016