رام Galaxy G920F

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 6.0.1 برای Galaxy S6 SM – G920F توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G920FXXU3DPAD CSC: G920FOXA3DPAE CHANGELIST: 7025264 BUILD DATE: 22.01.2016