رام Galaxy G903W

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S5 SM – G903W توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G903WVLU1AOK1 CSC: G903WOYA1AOK1 CHANGELIST: 6173503 BUILD DATE: 04.11.2015