رام Galaxy G900T

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی اندروید 4.4.2 برای Galaxy S5 SM – G900T توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900TUVU1CNK2 CSC: G900TTMB1CNK2 CHANGELIST: 2621998 BUILD DATE: 10.11.2014

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S5 SM – G900T توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900TUVS1FOL1 CSC: G900TTMB1FOL1 CHANGELIST: 5406928 BUILD DATE: 14.12.2015