رام Galaxy G900S

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی اندروید 4.4.2 برای Galaxy S5 SM – G900S توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900SKSU1ANI1 CSC: G900SSKC1ANI1 CHANGELIST: 2541437 BUILD DATE: 01.09.2014

دانلود رام رسمی اندروید 5.0 برای Galaxy S5 SM – G900S توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900SKSU1BOL1 CSC: G900SSKC1BOL1 CHANGELIST: 6446814 BUILD DATE: 03.12.2015