رام Galaxy G900M

تعداد مطالب» 3

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy S5 SM – G903M توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G903MUBU1APB6 CSC: G903MUUB1APB6 CHANGELIST: 7220201 BUILD DATE: 17.02.2016

دانلود رام رسمی اندروید 4.4.2 برای Galaxy S5 SM – G900M توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900MUBU1AOA1 CSC: G900MUWM1AOA1 CHANGELIST: 3877366 BUILD DATE: 14.01.2015

دانلود رام رسمی اندروید 5.0 برای Galaxy S5 SM – G900M توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900MUBU1BOL1 CSC: G900MUUB1BOL1 CHANGELIST: 6493053 BUILD DATE: 03.12.2015