رام Galaxy G900L

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی اندروید 4.4.2 برای Galaxy S5 SM – G900L توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900LKLU1ANH3 CSC: G900LLUC1ANH3 CHANGELIST: 2541437 BUILD DATE: 19.08.2014

دانلود رام رسمی اندروید 5.0 برای Galaxy S5 SM – G900L توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900LKLS1BOL1 CSC: G900LLUC1BOL1 CHANGELIST: 6309255 BUILD DATE: 04.12.2015