رام Galaxy G900I

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی اندروید 4.4.2 برای Galaxy S5 SM – G900I توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900IDVU1ANK1 CSC: G900IKSA1AOB1 CHANGELIST: 3215511 BUILD DATE: 06.11.2014

دانلود رام رسمی اندروید 5.0 برای Galaxy S5 SM – G900I توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900IZTU1BOJ2 CSC: G900IZZT1BOJ2 CHANGELIST: 5964801 BUILD DATE: 20.10.2015