رام Galaxy G900FQ

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 4.4.2 برای Galaxy S5 SM – G900FQ توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: G900FQJVU1ANH1 CSC: G900FQTUR1ANI1 CHANGELIST: 2089850 BUILD DATE: 22.08.2014