رام Galaxy A800YZ

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.1.1 برای Galaxy A8 SM – A800YZ توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: A800YZZTU1AOI1 CSC: A800YZZZT1AOI1 CHANGELIST: 5691969 BUILD DATE: 07.09.2015