رام Galaxy A700YD

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی اندروید 5.0.2 برای Galaxy A7 SM-A700YD توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: A700YDZSU1BOL4 CSC: A700YDZZT1BOL4 CHANGELIST: 6669704 BUILD DATE: 18.12.2015     در صورت نیاز به رام کامل …