رام Galaxy A500YZ

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.0.2 برای Galaxy A5 SM – A500YZ توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: A500YZZTU1BOK2 CSC: A500YZZZT1BOK2 CHANGELIST: 6221010 BUILD DATE: 10.11.2015