رام Galaxy A300YZ

تعداد مطالب» 1

دانلود رام رسمی اندروید 5.0.2 برای Galaxy A3 SM – A300YZ توجه نمایید که این رام، تک فایل میباشد و نیازی به فایل Pit ندارد. PDA: A300YZZTU1BOK2 CSC: A300YZZZT1BOK2 CHANGELIST: 885714 BUILD DATE: 19.11.2015