بیلدنامبر جدید Blackberry Priv T-Mobile US STV100-1

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv T-Mobile US STV100-1 بیلدنامبر AAQ280   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد , …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv T-Mobile US STV100-1 بیلدنامبر AAJ919 نسخه T-Mobile US   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما …