بیلدنامبر جدید Blackberry Priv AT&T STV100-1

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv AT&T STV100-1 بیلدنامبر AAQ289 نسخه AT&T نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد , …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry Priv AT&T STV100-1 بیلدنامبر AAJ925 نسخه AT&T   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد …