بیلدنامبر جدید Blackberry DTEK50 STH100-1 STH100-2

تعداد مطالب» 2

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry DTEK50 STH100-1 STH100-2 بیلدنامبر AAL135   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد , پس …

دانلود رام رسمی حاوی اندروید 6.0 برای Blackberry DTEK50 STH100-1 STH100-2 بیلدنامبر AAK406   نکته خیلی مهم : با توجه به بسته شدن RollBack (دانگرید) توسط بلک بری امکان نصب بیلدنامبر پایین تر برای دستگاه شما وجود ندارد , پس …